Retenční střechy

Nabízíme inteligentní střešní systémy v podobě zelených a modrých střech. Navrhneme vám komplexní řešení pro vaši budovu v souladu s nejnovějšími urbanistickými trendy, které podporují harmonii městské zástavby s přírodou. Vytvářejte s námi infrastrukturu, která zvyšuje energetickou efektivnost staveb, podporuje zadržování vody a přispívá k biodiverzitě ekosystémů v zastavěných oblastech naší krajiny.   

VÝHODY RETENČNÍCH STŘECH

Zabraňují přehřívání střech a navazujících konstrukcí

Působí jako výborná zvuková izolace

Filtrují částice prachu a omezují jejich víření v ulicích

Produkují kyslík a spotřebovávají oxid uhličitý

Zpomalují odtok dešťové vody

Vytváří nové hodnotnější městské ekosystémy z pohledu fauny a flóry

Snižují přehřívání uličních celků v případě četnějšího rozšíření

Výborná ochrana hydroizolace před působením UV záření

Estetický prostředek výrazové architektury moderních staveb

ZÁKLADNÍ POJMY Z OBLASTI ZELENÝCH A MODRÝCH STŘECH

Zelená střecha je obecně používaný pojem, ale ve skutečnosti se jedná o vegetační střechu. 

Modrou střechou je myšlena přitížená střecha s vrstvou kačírku.

Extenzivní vegetace

Tloušťka vegetační vrstvy je velmi malá (50–150 mm), takže přitížení střešní nosné konstrukce je minimální. Zásobování vodou a živinami se děje pouze přirozenými procesy. Extenzivní ozelenění střech je plošné ozelenění s vegetačními formami, které se udržují samovolně ve společenstvu blízkém společenstvům rostlin na přirozených stanovištích a které vytvářejí na malé vrstvě substrátu trvalý a zapojený rostlinný kryt.

Intenzivní vegetace

Tloušťka vegetační vrstvy se pohybuje v rozmezí 150–1000 mm. Souvrství má vysokou schopnost zadržovat dešťovou vodu, což je významné pro zavlažování v extrémně suchém období. Přesto je dobré počítat s umělým zásobováním vodou a živinami. Mohou se zde pěstovat i náročnější rostliny jako růže, nízké křovinaté rostliny, nízké keře a při odpovídajícím zvýšení vegetační vrstvy i střední a vyšší keře.

Vegetační vrstva

Substrát umožňuje růst rostlin na střešních konstrukcích. Složení a tloušťka vrstev pěstebného souvrství jsou dány požadavky rostlin, klimatickou expozicí stanoviště rostlin a dalšími okolnostmi. Pro náročnější zeleň má vrstva tloušťku obvykle nad 150 mm, pro suchomilné rostliny obvykle do 150 mm.

 

Kačírek

Kačírek je přírodní kamenivo získávané tříděním říčního písku, který je těžen z nánosů v pískovnách nebo bagrován z říčního dna. Jedná se o drobné prané oblázky, nejčastěji frakce 16-32.

Hybridní deska EnviBoard

Jedná se o technickou vrstvu kombinující funkci drenážní (odvedení vody ze souvrství nad vodotěsnicí vrstvou) a současně hydroakumulační (zajištění nutného minimálního množství vody pro růst rostlin v pěstebních souvrstvích a regulace průtoku dešťových vod při krátkodobých intenzivních srážkách). Zároveň slouží jako ochrana vodotěsnicí vrstvy.

Lokalita s vysokými úhrny srážek

Jedná se o místa vyznačená na mapě, kde je s ohledem na suchomilné rostliny potřeba zvýšit drenážní schopnost skladby.